http://revach.net/article.php?id=1491

Section: On This Day   Category: General
Teves 6
5493/1732  Rav Yaakov Reisher - Shvus Yaakov

5646/1885  Rav Mattisyahu Shtarshon of Vilna

5659/1898  Rav Yechezkel Halberstam Admor MiShinov - Divrei Yechezkel