http://revach.net/article.php?id=1153

Section: On This Day   Category: General
no title
5611/1850  Rav Yisroel MiRuzhin

5621/1860  Rav Eliezer MiZhikov - Son of Rav Naftali MiRupshitz

5626/1865  Rav Yosef Zundel MiSalant